การเติบโตอย่างทั่วถึง
(Inclusive Growth)

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

โครงการความร่วมมือที่อยู่ภายใต้เสาหลักที่ 4

โครงการจัดทำรายงานประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ (Multi-Dimensional Country Review: Thailand MDCR)

โครงการจัดทำรายงานประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ
(Multi-Dimensional Country Review: Thailand’s MDCR) โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานหลัก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินความจำเป็น ปัญหา มองอนาคต และกำหนดประเด็นเชื่อมโยงหลากหลายมิติ (Cross-cutting issues) และออกแบบนโยบายที่จะสนับสนุนให้ไทยบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งรายงานฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพในระดับภูมิภาค และการบริหารจัดการน้ำและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยอาศัยการบูรณาการภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา

โครงการจัดทำรายงานThailand's Economic Assessment

โครงการจัดทำรายงาน Thailand’s Economic Assessment โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับใช้เป็นแนวทางกำหนดประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการรับมือกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ โดย สศช.และ OECD อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายงานซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1) ประเด็นนโยบายเชิงลึก (Key Policy Insights) ในด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม 2) ทักษะแรงงานที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคต (Getting the Right Skills for Future Prosperity) และ 3) การค้าภาคบริการระหว่างประเทศที่จะบรรลุความมั่งคั่งในอนาคต (Making the Most of International Trade in Services to Achieve Future Economic Prosperity

โครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring

โครงการ Strategic Co-ordination and Monitoring
โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้ CP ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สศช. ได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้ CP อย่างต่อเนื่อง และ
จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินสถานะโครงการต่างๆ รวมทั้งเดินทางเข้าร่วม External Relations Committee (ERC) เพื่อรายงานความก้าวหน้า CP ให้ประเทศสมาชิก OECD ทราบ