เอกสารการประชุม

เอกสารประชุม

icon_คณะกรรมการ

คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

icon_คณะกรรมการ

คณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

คณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อชับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ภาคเอกชน
เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อชับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

icon_ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

icon_ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนชับเคลื่อนการพัฒณาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
พลังเยาวชน
ขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนชับเคลื่อนการพัฒณาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืน

icon_สิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์

icon_สิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์

*คณะกรรมการที่ยุติภารกิจ
*คณะกรรมการที่ยุติภารกิจ

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

icon_ประชุมขับเคลื่อน

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืน

icon_ติดตาม

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืน