การกล่าวเปิด และ ปาฐกถาพิเศษ

 • การกล่าวเปิด “ก้าวใหม่ที่ดีกว่าเดิม”
  โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (VDO Clip)
 • การกล่าวเปิด “การขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย”
  โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (VDO Clip)
 • สรุปรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 โดย เลขาธิการ สศช. (VDO Clip)
 • ปาฐกถาพิเศษ “ก้าวพร้อมกัน: ภาคีการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อน SDGs”
  โดย ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาฯ (VDO Clip)
 • เวที Special Talk “เยาวชน: พลังหลักขับเคลื่อน SDGs”
  โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  (.pdf / VDO Clip)
 • การรายงาน Voluntary National Review ปี 2564 ของประเทศไทย
  โดย ดร. ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  (VDO Clip)

เวทีเสวนาออนไลน์ ก้าวพอดี 2564

เวทีเสวนา 1: ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน

 • การเสวนาเวที 1 (VDO Clip)
 • เอกสารคุณวิชัย อัศรัสกร (.pdf)

เวทีเสวนา 2: การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • การเสวนาเวที 2 (VDO Clip)
 • วีดิทัศน์ ‘Pride of Thonburi’ (VDO Clip)
 • เอกสารคุณเจษฎา มิ่งสมร (.pdf)
 • เอกสารคุณครรชิต เข็มเจริญ (.pdf)
 • เอกสารคุณไพบูลย์ โสภณสุวภาพ (.pdf)

เวทีเสวนา 3: บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • การเสวนาเวที 3 (VDO Clip)
 • เอกสารคุณณัฐวุฒิ อินทรส (.pdf)
 • เอกสารคุณธันยพร กริชติทายาวุธ (.pdf)

เวทีเสวนา 4: Youth in Charge, SDG in Action: จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่

 • การเสวนาเวที 4 (VDO Clip)

เวทีเสวนา 5: ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • การเสวนาเวที 5 (VDO Clip)
 • เอกสารคุณปฏิทิน ญาณอัมพร (.pdf)

เวทีเสวนา 6: พื้นที่เข้มแข็ง เพื่อก้าวต่ออย่างยั่งยืน

 • การเสวนาเวที 6 (VDO Clip)
 • เอกสาร ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ (รูป 1 / รูป 2)

Share Your SDG Story

 • การเสวนา Share Your SDG Story (VDO Clip)
 • เอกสารคุณ Renaud Meyer (.pdf
 • เอกสารคุณเรวัติ นิยมวงศ์ (.pdf)
 • เอกสารคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ (.pdf / VDO Clip)