หัวข้อเอกสารEMAIL
การเชื่อมโยงเป้าหมายย่อยของ SDG (Targets) กับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1)
01 Exercise1 ความเชื่อมโยง SDG Targets กับ Y1 Excel_Icon
โปรดส่งข้อมูลกลับมายัง สศช. ผ่านทาง sdgs@nesdc.go.th ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565
ข้อมูลตัวชี้วัด
02 แนวทางการประเมินสถานะดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย PDF_Icon
03 Exercise2 SDG Indicators ข้อมูลอยู่ในไฟล์แนบ 03 Exercise2 SDG Indicators .. ได้ส่งทางอีเมลแล้ว ทั้งนี้หากท่านยังไม่ได้รับไฟล์สามารถติดต่อขอไฟล์ได้โดยคลิกที่ Icon *โปรดระบุเป้าหมายหลัก/ย่อยที่ท่านรับผิดชอบเพื่อการจัดส่งเอกสารอย่างถูกต้องรวดเร็วEmail_Icon
จัดส่งข้อมูลที่ทำแล้วเสร็จมายัง สศช. (sdgs@nesdc.go.th) และหน่วยงาน C1 ของเป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
04 โครงร่างรายงานเป้าหมายย่อยWord_Icon
จัดส่งข้อมูลที่ทำแล้วเสร็จมายัง สศช. (sdgs@nesdc.go.th) และหน่วยงาน C1 ของเป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
05 โครงร่างรายงานเป้าหมายหลัก Word_Icon
โปรดส่งข้อมูลกลับมายัง สศช. ผ่านทาง sdgs@nesdc.go.th ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565
06 โครงร่างข้อมูลตัวชี้วัด Word_Icon
โปรดส่งข้อมูลกลับมายัง สศช. ผ่านทาง sdgs@nesdc.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
07 ข้อมูลผู้ติดต่อที่รับผิดชอบในเป้าหมาย SDGEmail_Icon
ข้อมูลอยู่ในไฟล์แนบ 07ข้อมูลติดต่อSDG ที่ส่งให้ทางอีเมล หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-280-4085 ต่อ 4537 (พันธสิทธิ), 4541 (กานต์ธีรา) และ 4543 (อัษฎาวุธ)