You are currently viewing การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชน

          บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรน้ำมีความยั่งยืนและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของปริมาณทรัพยากรน้ำและปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ำทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านการจัดตั้งคณะทำงานและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการประเมินความเสี่ยงและระบุปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ

          โดยแผนการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กรประกอบด้วย (1) การใช้น้ำอย่างคุ้มค่า (Water Saving) ด้วยหลักการ 3R ได้แก่ Reduce ลดปริมาณน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นในกระบวนการผลิต Reuse หมุนเวียนน้ำคอนเดนเสทมาใช้ซ้ำและเพิ่มจำนวนรอบน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น และ Recycle นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ผ่านระบบ Water Reverse Osmosis (2) การใช้นวัตกรรมการในการบริหารจัดการน้ำ (Water Innovation) ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตต่อหน่วยผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล และร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำร่องโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำร้อยละ 15 ภายในปี 2563 และ (3) ความรับผิดชอบในการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต (Water Stewardship) โดยประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในส่วนของ แผนการบริหารจัดการน้ำนอกองค์กร ได้ใช้แนวทาง 2Ws ได้แก่ การจัดการน้ำเพื่อชุมชน (Water Related to Community) และการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน (Water Conservation) อาทิ โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ที่นำกระสอบพลาสติกแบบมีปีกมาใช้เป็นวัสดุในการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กับชุมชน

          ผลการดำเนินการในปี 2562 ด้านการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าบริษัทสามารถลดปริมาณการใช้น้ำจืดลงร้อยละ 8 ต่อตันการผลิตเมื่อเทียบกับปีฐานในปี 2556 เหลือปริมาณการใช้น้ำจืด 1.97 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 2.02 ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมและการจัดการน้ำก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก อาทิ การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก การตรวจติดตามคุณภาพน้ำอย่างทันทีก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกพร้อมกับมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ ทำให้บริษัทฯ สามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ได้ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด ด้านการใช้นวัตกรรมการในการบริหารจัดการน้ำ บริษัทสามารถนำน้ำจืดจากหน่วยการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมาทดแทนการใช้น้ำจืดได้จำนวน 8.99 ล้านลูกบาศก์เมตร และด้านความรับผิดชอบในการใช้น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต ผลิตภัณฑ์จำนวน 3 เกรดผลิตภัณฑ์ได้การรับรองเครื่องหมาย Water Footprint จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผลิตภัณฑ์จำนวน 94 เกรดผลิตภัณฑ์ได้รับการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14046 นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น้ำจืดต่อหน่วยการผลิตลง ร้อยละ 10 ของการดำเนินธุรกิจปกติ (เมื่อเทียบกับปีฐานในปี 2556)

ที่มา: รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
https://sustainability.pttgcgroup.com/th/document/integrated-sustainability-reports