You are currently viewing เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและงานที่มีคุณค่าสำหรับคนพิการ

          ในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café มีวัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณค่าและสร้างโอกาสให้กับคนพิการ เพื่อที่คนพิการจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ โครงการเริ่มต้นขึ้นในปี 2557 จากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท ไทย ยามาซากิ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยผู้พิการทุกประเภทอายุระหว่าง 17 – 65 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยโครงการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าเดินทาง สำหรับการอบรมต่อเนื่อง 80 – 100 วัน

          ในปี 2558 ได้มีการจัดอบรมโครงการต้นแบบในภาคธุรกิจอาหาร ทั้งขนมอบและกาแฟ ก่อนที่จะมีการขยายกิจกรรมไปเป็นโครงการอบรมการทำช็อกโกแลตในปี 2561 ภายใต้ชื่อ 60 Plus Chocolatier by MarkRin Chocolate และในปี 2563 การอบรมได้ครอบคลุมถึงการบริการด้านโรงแรม และร้านอาหารในอนาคต ทั้งนี้ กำไรจาก 60 Plus Bakery and Café จะถูกนำมาเป็นเงินทุนในการจัดการฝึกอบรมผู้พิการให้มีความพร้อม และความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น

          นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของภาคเอกชน ร้าน Steps with Theera เป็นคาเฟ่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกับเปิดฝึกสอนทักษะงานให้กับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึม การฝึกสอนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในการทำอาหารไปจนถึงระบบต่าง ๆ ในครัว โดยยึดเอาการปฏิบัติเป็นหลักตามความสามารถและความสนใจของผู้ฝึกอบรม รวมถึงทักษะในการใช้ชีวิตด้านอื่น ๆ อาทิ ความตรงต่อเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแต่งกายให้มีความเหมาะสม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วศิษย์เก่าสามารถเข้าทำงานในร้านอาหารหรือโรงแรมชั้นนำได้หลายแห่ง

เรื่อง: https://www.facebook.com/60PlusBakeryandCafe/
https://readthecloud.co/steps-with-theera

ที่มา: รูปภาพ

https://readthecloud.co/wp-content/uploads/2019/11/steps-theera-35.jpg

https://readthecloud.co/wp-content/uploads/2019/08/markrin-33.jpg