You are currently viewing ไทยขยายความร่วมมือกับ OECD เดินหน้าประเทศสู่มาตรฐานสากล

          นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายมาเทียส คอร์มันน์ เลขาธิการ OECD ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการต่ออายุโครงการ Country Programme (CP) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ณ สำนักงานใหญ่ OECD กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD ในการดำเนินโครงการ CP ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกันที่ต่อยอดมาจากความสำเร็จของโครงการ CP ระยะที่ 1 ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงปี 2561 – 2564

          การดำเนินโครงการ CP ระยะที่ 2 เป็นความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ไทยเข้าถึงองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีของ OECD ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความร่วมมือใน 4 สาขาหลัก ได้แก่ (1) ธรรมาภิบาล (2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน (3) ความครอบคลุมทางสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ และ (4) การฟื้นฟูสีเขียว ประกอบด้วย 20 โครงการย่อย และมีหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องรวม 19 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และการปฏิรูปกฎระเบียบภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น อันจะทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้การเป็นสมาชิก OECD ได้มากยิ่งขึ้น

          ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะฝ่ายไทย ได้ประชุมหารือร่วมกับเลขาธิการ OECD พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะเอกอัครราชทูตประจำ OECD เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ OECD ในช่วงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาประเทศของไทยในหลายด้าน อาทิ การปฏิรูประบบราชการ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การพัฒนานโยบายการแข่งขันทางการค้า การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงาน และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ เกิดการขับเคลื่อนและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

          รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ CP ระยะที่ 2: https://www.oecd.org/southeast-asia/countries/thailand/oecd-thailand-country-programme-2.pdf
          รายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยและ OECD: https://www.oecd.org/southeast-asia/countries/thailand/

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ