ธรรมาภิบาลภาครัฐ
และความโปร่งใส
(Governance &
Transparency)

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

โครงการความร่วมมือที่อยู่ภายใต้เสาหลักที่ 1

โครงการ Advancing Budget Reform

โครงการ Advancing Budget Reform โดยสำนักงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Governance Review) และการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณที่เสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality Action Plan) พร้อมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณของประเทศสมาชิก OECD และเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยในปัจจุบัน

โครงการ Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement

โครงการ Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement โดย สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร). เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนสภาพปัจจุบันของระบบราชการ วิเคราะห์กระบวนงานหลัก และการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นระบบราชการที่เป็นเลิศตามแนวต้นแบบของ OECD ทั้งนี้ ก.พ.ร. ร่วมกับ OECD ได้จัดการสัมมนา
“Open & Connected Government” within the framework of the ASEAN Conference และจัดการประชุมเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (Peer to Peer Review) รวมทั้ง
การประชุมระดมสมองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ OECD และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม

โครงการ Improving Integrity and Governance in the Public Sector Designing Effective Anti-corruption Policies ( Integrity Review of Thailand Phase 2)

โครงการ Improving Integrity and Governance in the Public Sector Designing Effective Anti-corruption Policies (Integrity Review of Thailand Phase 2)
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อเสนอแนะของผลการศึกษาการจัดทำการเสริมสร้างความซื่อตรง
ในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยระยะที่ 1 (OECD Integrity Review of Thailand - Phase 1) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการด้านความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการ (Capacity Building) ให้พร้อมรองรับการนำไปสู่ การปฏิบัติในวงกว้าง และเป็นที่ยอมรับในเวทีผ่าน
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ