You are currently viewing ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19 (The 19th National Symposium on Justice Administration) ภายใต้หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมกับความท้าทายในทศวรรษหน้า” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนที่สนใจ ได้รับฟังแนวคิดและนโยบายจากผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปรับตัว ปรับแนวคิด และปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมในการประชุมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมกับความท้าทายในศตวรรษหน้า” ปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน หัวข้อ “การปรับแนวคิดเรื่องการพัฒนาพฤตินิสัย สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ” และศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพื่อมุ่งสู่กระบวนการยุติธรรมยุคดิจิทัล”

นอกจากนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า มองกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับฟังการบรรยายได้ที่: https://bit.ly/3q1cqus หรือรับฟังผ่าน Facebook Live (https://www.facebook.com/events/993888301483984)