National Conference on “Thailand and the SDGs: Learning and Boosting Implementation Together”

The upcoming National Conference on Thailand & the Sustainable Development Goals: Learning and Boosting Implementation Together on 27th May 2021 and 02nd June 2021 at 14:00-17:00 Bangkok Time GMT+…

Continue Reading National Conference on “Thailand and the SDGs: Learning and Boosting Implementation Together”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (แบบกลุ่ม) 3 วัน: 10 มิ.ย. 64, 2 ก.ค. 64 และ 26 ส.ค. 64 (ทางออนไลน์)(พร้อมทุนสนับสนุนกิจกรรมในการถอดบทเรียนจริง) กลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ที่ทำงานในปร…

Continue Reading การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ "Gender Equality" เปิดรับสมัครตั้งแต่บั…

Continue Reading ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

โครงการ Local Think Tank: From canal management to local public policy เป็นการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model…

Continue Reading ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

OECD ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Thailand’s Economic Assessment 2020

14 ธันวาคม 2563 | กรุงปารีส - OECD ได้เผยแผ่ผลงานเชิงวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งเป็นงานที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการ Thailand Economic Assessment 2020 ภายใต้แผนงาน Country Programme (CP) ได้แก่ 1. MAKING …

Continue Reading OECD ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Thailand’s Economic Assessment 2020

กพย. ร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน ในงาน YIC Symposium #1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับพลังเยาวชน ในงาน Youth In Cha…

Continue Reading กพย. ร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน ในงาน YIC Symposium #1

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง”

เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายดนุชา  พิชยน…

Continue Reading การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง”

การประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย …

Continue Reading การประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS

การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน กรอบ MJ-CI ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 …

Continue Reading การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน กรอบ MJ-CI ครั้งที่ 13