“Leaving No One Behind ด้วยกองทุนยุติธรรม”

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ “...ความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง…

Continue Reading“Leaving No One Behind ด้วยกองทุนยุติธรรม”

ปฏิรูปการปกป้องพื้นป่าด้วยเทคโนโลยี กับ SMART Patrol System

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหล…

Continue Readingปฏิรูปการปกป้องพื้นป่าด้วยเทคโนโลยี กับ SMART Patrol System

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

           บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรน้ำมีความยั่งยืนและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ…

Continue Readingการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)