สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

           “สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” (WANITA Economic Empowerment Academy) ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ OXFAM GB ประเทศไทย พร้อมกับความเชื่อที่ว่าศักยภาพของสต…

Continue Reading สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายพินิจ ด้วงพิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษ…

Continue Reading สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

A Sustainability Revolution – a Desperate Call to Action for Thai Youth to Act Up!

Being exposed to endless news headlines unveiling the most recent symptoms of ‘climate change’, it is only right that we have been instilled with a sense of urgency and commitment to protect our plane…

Continue Reading A Sustainability Revolution – a Desperate Call to Action for Thai Youth to Act Up!

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

            การได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยแรกเกิด ถือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะผลส่งต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เนื่อง…

Continue Reading โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จ.จันทบุรี

          บ้านชากไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในต้นแบบการบริหารจัดการหนี้สินภายในชุมชน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางส…

Continue Reading ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย จ.จันทบุรี

ผลการจัดงานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House การนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 1,500 ราย ประกอบด้วย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณ…

Continue Reading ผลการจัดงานก้าวพอดี (A Bright Leap Forward) Open House การนำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวอย่างการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน: “ไม่ใช่แค่อาหารกลางวันที่จะยุติความหิวโหยได้”

           พื้นที่ที่ราบหุบเขาใน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ห่างจากชายแดนประเทศสาธรณรัฐเมียนมาร์เพียงแค่ 6 กิโลเมตร มีหมู่บ้านเล็กๆ ของชนเผ่าอาข่าและลาหู่ที่อพยพ…

Continue Reading ตัวอย่างการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน: “ไม่ใช่แค่อาหารกลางวันที่จะยุติความหิวโหยได้”

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา “การสร้างระบบดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง”

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ…

Continue Reading การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา “การสร้างระบบดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง”

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (TVER)

ความเป็นมา           องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ได้จัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ Thailand Voluntary Emission R…

Continue Reading โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (TVER)