ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ "Gender Equality" เปิดรับสมัครตั้งแต่บั…

Continue Reading ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

โครงการ Local Think Tank: From canal management to local public policy เป็นการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model…

Continue Reading ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

Thailand’s SDG Roadmap

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบใน…

Continue Reading Thailand’s SDG Roadmap