Blackpink และ BTS ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน SDGs

         องค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งวง ‘BLACKPINK’ เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการ         เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ Mr. António Guterres ได้แต่งตั้งผู้สนั…

Continue Reading Blackpink และ BTS ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน SDGs

โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : E…

Continue Reading โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

โครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ

ในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café มีวัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพใ…

Continue Reading โครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ

กองทุนแสงอาทิตย์ (Solar Fund)

แนวคิดของการจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์มีที่มาจาก พระครูวิมลปัญญาคุณ จากวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ริเริ่มนำโซลาร์เซลล์มาใช้ในวัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย และหยิบยกประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนมาประยุกต์ในการสอนน…

Continue Reading กองทุนแสงอาทิตย์ (Solar Fund)

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดสรรให้ทรัพยากรน้ำมีความยั่งยืนและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ความท…

Continue Reading โครงการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม

แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

แนวคิด SEACOSYSTEM เป็นความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องทะเลไทยระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในการจัดการกับปัญหาทะเลไทยที่กำลังเข้าสู่ระยะวิกฤติจากปัญหาขยะในทะเล ปะการัง…

Continue Reading แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

Chula Zero Waste

Chula Zero Waste หรือโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ และเครือข่ายคณาจารย์และนิสิต เพื่อพัฒ…

Continue Reading Chula Zero Waste

อสม. รากฐานของสาธารณสุขไทย

ความเป็นมา         บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกไว้ในปี 2550 ตลอดจนการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ถือว่ามีความโดดเด่น และเป็นท…

Continue Reading อสม. รากฐานของสาธารณสุขไทย

โครงการบ้านมั่นคง

การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเมืองส่งผลให้เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และชุมชนแออัดที่อยู่กระจัดกระจายในเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้น การจัดการด้านที่ดินและท…

Continue Reading โครงการบ้านมั่นคง