National Conference on “Thailand and the SDGs: Learning and Boosting Implementation Together”

The upcoming National Conference on Thailand & the Sustainable Development Goals: Learning and Boosting Implementation Together on 27th May 2021 and 02nd June 2021 at 14:00-17:00 Bangkok Time GMT+…

Continue Reading National Conference on “Thailand and the SDGs: Learning and Boosting Implementation Together”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (แบบกลุ่ม) 3 วัน: 10 มิ.ย. 64, 2 ก.ค. 64 และ 26 ส.ค. 64 (ทางออนไลน์)(พร้อมทุนสนับสนุนกิจกรรมในการถอดบทเรียนจริง) กลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ที่ทำงานในปร…

Continue Reading การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ "Gender Equality" เปิดรับสมัครตั้งแต่บั…

Continue Reading ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

โครงการ Local Think Tank: From canal management to local public policy เป็นการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model…

Continue Reading ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

Thailand’s SDG Roadmap

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบใน…

Continue Reading Thailand’s SDG Roadmap