สศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ
เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affai…

Continue Readingสศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ
เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ของประเทศไทย