สศช. ร่วมกับ พม. ขับเคลื่อน SDG-5

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่…

Continue Readingสศช. ร่วมกับ พม. ขับเคลื่อน SDG-5