Thailand’s SDG Review: The Series EP.2

ความท้าทายและข้อเสนอแนะสู่การบรรลุ SDGs ของไทย        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายถือเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงภายใน ค.ศ.2030 (พ…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.2

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม เลขา…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565

Thailand’s SDG Review: The Series EP.1

สำรวจความก้าวหน้า SDGs ของไทยในช่วง 5 ปีแรก ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (UN) ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนดให้มีเป้าห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.1

โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : E…

Continue Readingโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

โครงการบ้านมั่นคง

การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเมืองส่งผลให้เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และชุมชนแออัดที่อยู่กระจัดกระจายในเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้น การจัดการด้านที่ดินและท…

Continue Readingโครงการบ้านมั่นคง