สศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

             เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อข…

Continue Readingสศช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

          เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่…

Continue Readingการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก…

Continue Readingการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธ…

Continue Readingการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ SDGs ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

          สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้…

Continue Readingสศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ SDGs ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19 (The 19th National Symposium on Justice Administration) ภา…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19

Thailand’s SDG Review: The Series EP.3

สถานการณ์ความยากจนของไทยใกล้บรรลุเป้าหมาย SDGs มากหรือน้อยแค่ไหน ความยากจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยุติความยากจนจึงเป…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.3

“คน ผึ้ง ป่า” สู่ความยั่งยืนของผืนป่าและชุมชน

          “ป่า” ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่การใช้ประโยชน์จากผืนป่าหรือช่วยรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแหล่…

Continue Reading“คน ผึ้ง ป่า” สู่ความยั่งยืนของผืนป่าและชุมชน

อุตสาหกรรมสีเขียว : มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องไม่ละเ…

Continue Readingอุตสาหกรรมสีเขียว : มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

The SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK

คู่มือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่จะมาช่วยเหลือโลกใบนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าสำหรับนักคิดแล้ว สิ่งเหล…

Continue ReadingThe SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK