National Conference on “Thailand and the SDGs: Learning and Boosting Implementation Together”

The upcoming National Conference on Thailand & the Sustainable Development Goals: Learning and Boosting Implementation Together on 27th May 2021 and 02nd June 2021 at 14:00-17:00 Bangkok Time GMT+…

Continue Reading National Conference on “Thailand and the SDGs: Learning and Boosting Implementation Together”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (แบบกลุ่ม) 3 วัน: 10 มิ.ย. 64, 2 ก.ค. 64 และ 26 ส.ค. 64 (ทางออนไลน์)(พร้อมทุนสนับสนุนกิจกรรมในการถอดบทเรียนจริง) กลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ที่ทำงานในปร…

Continue Reading การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การถอดบทเรียนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาวะและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ภายใต้หัวข้อ "Gender Equality" เปิดรับสมัครตั้งแต่บั…

Continue Reading ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality

ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

โครงการ Local Think Tank: From canal management to local public policy เป็นการพัฒนาเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model…

Continue Reading ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน

กพย. ร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน ในงาน YIC Symposium #1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับพลังเยาวชน ในงาน Youth In Cha…

Continue Reading กพย. ร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน ในงาน YIC Symposium #1

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง”

เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายดนุชา  พิชยน…

Continue Reading การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง”

สศช. ร่วมกับ พม. ขับเคลื่อน SDG-5

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่…

Continue Reading สศช. ร่วมกับ พม. ขับเคลื่อน SDG-5

สศช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส หารือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดยั่งยืน

สภาพัฒน์ได้ร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนใน จ.นราธิวาส นำโดยนางพาตีเมาะ สะดียามูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ นางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นประธานการป…

Continue Reading สศช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส หารือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดยั่งยืน

สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ด้วยพลั…

Continue Reading สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs”

Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณมีชัย วีระไวทยะ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ คุณ…

Continue Reading Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน