ข่าวประชาสัมพันธ์ วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล…

Continue Readingข่าวประชาสัมพันธ์ วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี

การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก…

Continue Readingการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธ…

Continue Readingการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ SDGs ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

          สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้…

Continue Readingสศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ SDGs ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2022

         ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 12.45 – 14.00 น. | ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในห้วงการประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Developm…

Continue ReadingAsia Pacific Forum on Sustainable Development 2022

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19 (The 19th National Symposium on Justice Administration) ภา…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม เลขา…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565

รัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือ UNSDCF วาระปี 2565-2569

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ 11 มกราคม 2565 | กรุงเทพฯ – นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยก…

Continue Readingรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือ UNSDCF วาระปี 2565-2569

สศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affai…

Continue Readingสศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย

สศช.​ ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับภาควิชาการ ชูประเด็นเชิงรุก สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

26 ตุลาคม 2564 | กรุงเทพฯ - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดย ดร. ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประส…

Continue Readingสศช.​ ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับภาควิชาการ ชูประเด็นเชิงรุก สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน