สศช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส หารือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดยั่งยืน

สภาพัฒน์ได้ร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนใน จ.นราธิวาส นำโดยนางพาตีเมาะ สะดียามูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ นางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นประธานการป…

Continue Reading สศช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส หารือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดยั่งยืน

สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ด้วยพลั…

Continue Reading สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs”
Thailand’s SDG Roadmap
แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) ซึ่งแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการดำเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. การสร้างการตระหนักรู้ ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประเทศให้มั่นคง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 4. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินงานโดยยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ (SDG Localization) 5. ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

Thailand’s SDG Roadmap

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบใน…

Continue Reading Thailand’s SDG Roadmap

Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณมีชัย วีระไวทยะ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ คุณ…

Continue Reading Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

สภาพัฒน์ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นการผลึกกำลังร่วมกันระห…

Continue Reading สภาพัฒน์ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายพินิจ ด้วงพิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษ…

Continue Reading สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

ASEAN กับ SDGs

          UNESCAP ได้ทำการวิเคราะห์ภาพรวมความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ในระดับอาเซียน โดยแสดงความก้าวหน้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการทั้ง 17 เป้าหมาย ตั้งแต่ปี ค.…

Continue Reading ASEAN กับ SDGs

สศช. ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF 2019)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (High-Level …

Continue Reading สศช. ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF 2019)

สศช. หารือผู้ประสานงาน UN ร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร…

Continue Reading สศช. หารือผู้ประสานงาน UN ร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย

รัฐบาลจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เร่งขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มีมติเห็นชอบร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับประเทศไทยและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาพั…

Continue Reading รัฐบาลจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เร่งขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน