Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน

          สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อก…

Continue ReadingThailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน

สำรวจ “นโยบายภาษีคาร์บอน” ทางออกเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเป้าหมายร่วมกันของโลก โดยประกอบด้วยเป้าหมายหลัก (Goal) 17 ข้อ สร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลใน 3 มิต…

Continue Readingสำรวจ “นโยบายภาษีคาร์บอน” ทางออกเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Thailand’s SDG Review: The Series EP.8

สำรวจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย        ความเหลื่อมล้ำ หมายถึง ภาวะของความไม่เท่าเทียมกันในแง่ต่าง ๆ [1] ทั้งในเชิงของสถานะ สิทธิ และโอกาส หรือในความหมายที่เจาะจงโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.8

Thailand’s SDG Review: The Series EP.7

สำรวจสถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างเพศของประเทศไทย           เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5 เป็นการมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของผู้หญิง โดยการจัดการกับค…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.7

Thailand’s SDG Review: The Series EP.6

         การศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงจะช่วยยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปิดช่องว่างทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.6

Thailand’s SDG Review: The Series EP.5

         การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเนื่องจากจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ทั่วโลกจึงเห็นพ้…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.5

Thailand’s SDG Review: The Series EP.4

สำรวจสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของไทย           อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันยังคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังประสบกับภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ยากไร้และกลุ่…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.4

Thailand’s SDG Review: The Series EP.3

สถานการณ์ความยากจนของไทยใกล้บรรลุเป้าหมาย SDGs มากหรือน้อยแค่ไหน ความยากจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยุติความยากจนจึงเป…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.3

Thailand’s SDG Review: The Series EP.2

ความท้าทายและข้อเสนอแนะสู่การบรรลุ SDGs ของไทย        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายถือเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงภายใน ค.ศ.2030 (พ…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.2

Thailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

          ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2032 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Revi…

Continue ReadingThailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021