Thailand’s SDG Review: The Series EP.6

         การศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงจะช่วยยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปิดช่องว่างทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.6

Thailand’s SDG Review: The Series EP.5

         การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเนื่องจากจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ทั่วโลกจึงเห็นพ้…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.5

Thailand’s SDG Review: The Series EP.4

สำรวจสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของไทย           อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันยังคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังประสบกับภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ยากไร้และกลุ่…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.4

Thailand’s SDG Review: The Series EP.3

สถานการณ์ความยากจนของไทยใกล้บรรลุเป้าหมาย SDGs มากหรือน้อยแค่ไหน ความยากจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยุติความยากจนจึงเป…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.3

Thailand’s SDG Review: The Series EP.2

ความท้าทายและข้อเสนอแนะสู่การบรรลุ SDGs ของไทย        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายถือเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงภายใน ค.ศ.2030 (พ…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.2

Thailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

          ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2032 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Revi…

Continue ReadingThailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

กรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสหประชาชาติ พ.ศ. 2565 – 2569 :
UNSDCF 2022 – 2026

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติมีมานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ United Nations Partnership Framework Thailand …

Continue Readingกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสหประชาชาติ พ.ศ. 2565 – 2569 :
UNSDCF 2022 – 2026

Thailand’s SDG Review: The Series EP.1

สำรวจความก้าวหน้า SDGs ของไทยในช่วง 5 ปีแรก ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (UN) ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนดให้มีเป้าห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.1

The SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK

คู่มือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่จะมาช่วยเหลือโลกใบนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าสำหรับนักคิดแล้ว สิ่งเหล…

Continue ReadingThe SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK

งานเสวนาออนไลน์ “ก้าวพอดี 2564: ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน”

https://www.youtube.com/watch?v=jr-ggfXdnqQ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ "ก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: …

Continue Readingงานเสวนาออนไลน์ “ก้าวพอดี 2564: ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน”