บทเรียน: บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด

ความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้1) ชุมชนมีทุนที่มีศักยภาพ ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความสามัคคี ทำงานแบบมีส่วนร่วม2) มีภาคีเครือข่ายการดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งภายใน …

Continue Readingบทเรียน: บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด