ตัวอย่างการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน: “ไม่ใช่แค่อาหารกลางวันที่จะยุติความหิวโหยได้”

           พื้นที่ที่ราบหุบเขาใน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ห่างจากชายแดนประเทศสาธรณรัฐเมียนมาร์เพียงแค่ 6 กิโลเมตร มีหมู่บ้านเล็กๆ ของชนเผ่าอาข่าและลาหู่ที่อพยพ…

Continue Readingตัวอย่างการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน: “ไม่ใช่แค่อาหารกลางวันที่จะยุติความหิวโหยได้”

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา “การสร้างระบบดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง”

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ…

Continue Readingการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา “การสร้างระบบดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง”