OECD ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Thailand’s Economic Assessment 2020

14 ธันวาคม 2563 | กรุงปารีส - OECD ได้เผยแผ่ผลงานเชิงวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งเป็นงานที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการ Thailand Economic Assessment 2020 ภายใต้แผนงาน Country Programme (CP) ได้แก่ 1. MAKING …

Continue Reading OECD ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Thailand’s Economic Assessment 2020

การประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย …

Continue Reading การประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS

การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน กรอบ MJ-CI ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 …

Continue Reading การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน กรอบ MJ-CI ครั้งที่ 13

ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพ…

Continue Reading ผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงาน GMS

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีประจำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS Minister) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้า…

Continue Reading การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 แผนงาน GMS

ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเ…

Continue Reading ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT