โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : E…

Continue Readingโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและงานที่มีคุณค่าสำหรับคนพิการ

          ในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café มีวัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมทักษะในการปร…

Continue Readingเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพและงานที่มีคุณค่าสำหรับคนพิการ

กองทุนแสงอาทิตย์ (Solar Fund)

แนวคิดของการจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์มีที่มาจากพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ริเริ่มนำโซลาร์เซลล์มาใช้ในวัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย และหยิบยกประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนมาใช้ในกา…

Continue Readingกองทุนแสงอาทิตย์ (Solar Fund)

การบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชน

          บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรน้ำมีความยั่งยืนและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ ควา…

Continue Readingการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและชุมชน

แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

          แนวคิด SEACOSYSTEM เป็นความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องทะเลไทยระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในการจัดการกับปัญหาทะเลไทยที่กำลังเข้าสู่ระยะวิกฤติจากปัญหาขยะในทะ…

Continue Readingแนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

Chula Zero Waste

Chula Zero Waste หรือโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างยั่งยืนในจุฬาลงกรณ์ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ และเครือข่ายคณาจารย์และนิสิต เพื่อพัฒ…

Continue ReadingChula Zero Waste

อสม. รากฐานของสาธารณสุขไทย

         บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกไว้ในปี 2550 ตลอดจนการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ถือว่ามีความโ…

Continue Readingอสม. รากฐานของสาธารณสุขไทย

โครงการบ้านมั่นคง

การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเมืองส่งผลให้เกิดความแออัด ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และชุมชนแออัดที่อยู่กระจัดกระจายในเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังนั้น การจัดการด้านที่ดินและท…

Continue Readingโครงการบ้านมั่นคง

“Leaving No One Behind ด้วยกองทุนยุติธรรม”

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ “...ความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง…

Continue Reading“Leaving No One Behind ด้วยกองทุนยุติธรรม”

ปฏิรูปการปกป้องพื้นป่าด้วยเทคโนโลยี กับ SMART Patrol System

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหล…

Continue Readingปฏิรูปการปกป้องพื้นป่าด้วยเทคโนโลยี กับ SMART Patrol System