โครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ

ในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café มีวัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพใ…

Continue Reading โครงการ 60 Plus Bakery and Chocolate Café ฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ