Thailand’s SDG Roadmap

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบใน…

Continue Reading Thailand’s SDG Roadmap

ASEAN กับ SDGs

  • Post author:
  • Post category:Highlight

          UNESCAP ได้ทำการวิเคราะห์ภาพรวมความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ในระดับอาเซียน โดยแสดงความก้าวหน้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการทั้ง 17 เป้าหมาย ตั้งแต่ปี ค.…

Continue Reading ASEAN กับ SDGs