Thailand’s SDG Review: The Series EP.6

         การศึกษาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงจะช่วยยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปิดช่องว่างทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.6

Thailand’s SDG Review: The Series EP.5

         การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเนื่องจากจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ทั่วโลกจึงเห็นพ้…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.5

Thailand’s SDG Review: The Series EP.4

สำรวจสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของไทย           อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันยังคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังประสบกับภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ยากไร้และกลุ่…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.4

Thailand’s SDG Review: The Series EP.3

สถานการณ์ความยากจนของไทยใกล้บรรลุเป้าหมาย SDGs มากหรือน้อยแค่ไหน ความยากจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การยุติความยากจนจึงเป…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.3

Thailand’s SDG Review: The Series EP.2

ความท้าทายและข้อเสนอแนะสู่การบรรลุ SDGs ของไทย        เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายถือเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงภายใน ค.ศ.2030 (พ…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.2

Thailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

          ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2032 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Revi…

Continue ReadingThailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

Thailand’s SDG Review: The Series EP.1

สำรวจความก้าวหน้า SDGs ของไทยในช่วง 5 ปีแรก ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (UN) ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนดให้มีเป้าห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.1

เอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร และรับชม VDO Clip งานก้าวพอดี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

รายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ดาวน์โหลดเล่มรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDG Report 2016-2020)

Continue Readingรายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

งานก้าวพอดี 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย ในงานก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Susta…

Continue Readingงานก้าวพอดี 2564