Thailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2032 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ป…

Continue ReadingThailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

Thailand’s SDG Review: The Series EP.1

สำรวจความก้าวหน้า SDGs ของไทยในช่วง 5 ปีแรก ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (UN) ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนดให้มีเป้าห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.1

เอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร และรับชม VDO Clip งานก้าวพอดี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

รายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ดาวน์โหลดเล่มรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDG Report 2016-2020)

Continue Readingรายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

งานก้าวพอดี 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย ในงานก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Susta…

Continue Readingงานก้าวพอดี 2564
Read more about the article Thailand’s SDG Roadmap
แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) ซึ่งแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการดำเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้ 1. การสร้างการตระหนักรู้ ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประเทศให้มั่นคง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 4. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินงานโดยยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ (SDG Localization) 5. ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

Thailand’s SDG Roadmap

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบใน…

Continue ReadingThailand’s SDG Roadmap

ASEAN กับ SDGs

          UNESCAP ได้ทำการวิเคราะห์ภาพรวมความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ในระดับอาเซียน โดยแสดงความก้าวหน้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการทั้ง 17 เป้าหมาย ตั้งแต่ปี ค.…

Continue ReadingASEAN กับ SDGs