“ธนาคารปูม้า” คืนปูม้าทรัพยากรอันมีค่าสู่ทะเลไทย ส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต

          ปูม้า เป็นทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ผู้คนนิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ความต้องการบริโภคปูม้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงนำไปสู่การทำประมงที่เพิ่มขึ้น ทั้งเรือประมงพ…

Continue Reading“ธนาคารปูม้า” คืนปูม้าทรัพยากรอันมีค่าสู่ทะเลไทย ส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต

“คน ผึ้ง ป่า” สู่ความยั่งยืนของผืนป่าและชุมชน

          “ป่า” ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่การใช้ประโยชน์จากผืนป่าหรือช่วยรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแหล่…

Continue Reading“คน ผึ้ง ป่า” สู่ความยั่งยืนของผืนป่าและชุมชน

อุตสาหกรรมสีเขียว : มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องไม่ละเ…

Continue Readingอุตสาหกรรมสีเขียว : มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

          ชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในเพื่อร่วมก…

Continue Readingหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

“โรงเรียนไม้ไผ่” … มีชัยพัฒนา เรียนรู้สู่ความยั่งยืน

          โรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือโรงเรียนไม้ไผ่ หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Bamboo School ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนทางเลือก ในเครือของมูลนิ…

Continue Reading“โรงเรียนไม้ไผ่” … มีชัยพัฒนา เรียนรู้สู่ความยั่งยืน