ภาพรวมโครงการ

ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Country Programme ระยะที่ 2

ประกอบด้วย 20 โครงการ ใน 4 เสาหลัก ดังนี้

เสาที่ 1 หลักธรรมาภิบาล

Reinforcing Anti-corruption Framework

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

Strengthening Integrity Policies at Subnational Level

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Promoting Open and Connected Government

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Strengthening Public Service Leadership and Capability in the Central Government of Thailand

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Strengthening Development Co-operation

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กต.

Preparing for the government of the future: Strengthening government agility and transformation capacity for a citizen-centred public sector in Thailand

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Advancing Statistical Practices

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เสาที่ 2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน

Strengthening regulatory reform and
the implementation of
good regulatory practices

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Enhancing Competition Framework

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

Maintaining a Sound Economic Policy through the Second Economic Survey

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กศม.)

Deepening Collaboration to Promote Responsible Business Conduct (RBC)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กต. /
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Boosting Productivity

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กศม.)

Supporting Reforms in the State-Owned Enterprises (SOEs) Sector

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เสาที่ 3 ความครอบคลุมทางสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Improving the Quality of
Education Statistics

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ /
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Developing Modern Teachers

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Developing Skill Strategy in Thailand

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา /
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา/ อว. /รง.

เสาที่ 4 การฟื้นฟูสีเขียว

Enabling Clean Energy Financing and Investment Mobilisation

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พน.

Advancing Sustainable Infrastructure Programme in Thailand

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Supporting STI strategy for carbon neutrality and transitions

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)