You are currently viewing Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณมีชัย วีระไวทยะ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ คุณสุวรรณี คำมั่น ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ดร.วิจารย์ สิมะฉายา และผู้นำจากภาคเอกชน อาทิ คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (บางจาก) คุณยุทธนา เจียมตระการ (SCG) คุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล (โตโยต้า) คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ (มิตรผล) คุณนพปฎล เดชอุดม (True และ CP) และคุณภาคภูมิ สกลภาพ (เครือเบทาโกร) โดยมี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ร่วมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเด็กและเยาวชนด้วย

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งบริษัทเอกชนได้ดำเนินการไปแล้วในหลายประเด็น และยังมีเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไปอีกในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการบ่มเพาะ SDG Mind ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า และจะเป็นอนาคตของประเทศอย่างแท้จริง

โครงการ “Youth In Charge (YIC)” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการดึงพลังเด็กและเยาวชนมาใช้ในทางสร้างสรรค์ ซึ่งได้ริเริ่มโดยคุณเอริกา เมษินทรีย์ เพื่อต้องการให้ YIC เป็นแพลตฟอร์มของเด็กและเยาวชนในการแสดงพลังที่ต้องการจะ “เปลี่ยนแปลง” เพื่อ “พัฒนา” ประเทศอย่างจริงจัง โดยจะมี YIC Academy และ YIC Symposium เป็นพื้นที่ในการสร้างองค์ความรู้ ปลูกหลักคิด SDGs ให้เกิดขึ้นในทุกคน พร้อมทั้งเป็นพื้นที่แสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปปรากฎในคลังรูปภาพ