ยินดีต้อนรับสู่งานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน
(A Bright Leap Forward 2022: Transforming Thailand towards Sustainable Growth)
ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แผนผังนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แผนผังบริเวณชั้น G
แผนผังบริเวณชั้น L
แผนผังบริเวณชั้น 5

ผลงานศิลปะในหัวข้อ “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.
ระดับอุดมศึกษา
เล่มรวมผลงาน

นิทรรศการออนไลน์

ผลงานที่นำเสนอในนิทรรศการออนไลน์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโดยภาคส่วนต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการที่ร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการที่หลากหลาย ทั้งในระดับนโยบายและการนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่

หน่วยงานที่ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Online

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การประปานครหลวง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานกิจการยุติธรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กองโรคเอดส์เเละโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

Youth In Charge

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 280 4085 ต่อ 6414, 6421 และ 6415
E-mail: sdgs@nesdc.go.th
https://www.facebook.com/DPorDesign