นิทรรศการออนไลน์ ก้าวพอดี 2564

ยินดีต้อนรับสู่นิทรรศการ ก้าวพอดี 2564
ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน
(A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Sustainable Growth)

ผลงานที่นำเสนอในนิทรรศการออนไลน์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโดยภาคส่วนต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการที่ร่วมมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการที่หลากหลาย ทั้งในระดับนโยบายและการนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่

มิติการพัฒนา (5Ps)

มิติพัฒนาคน (People)

มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)

มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)

มิติสันติภาพและความยุติธรรม (Peace)

มิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563

TH หน้าปก Thailands SDGs report 2016-2020_160864-02 (1)

ผลงานความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระดับ ป.4-6

ระดับ ม.1-3

ระดับ ม.4-6 และ ปวช.

ระดับอุดมศึกษา

เล่มรวมผลงาน

รับชม VDO Clip งานก้าวพอดี 2564 ย้อนหลัง ได้ที่ YouTube SDGs Thailand (คลิกที่นี่)