ผลงานความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับชั้นอุดมศึกษา