เป้าหมายที่ 17 การร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สื่อมัลติมีเดีย

หน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End to End) กลุ่ม ปตท.

กลุ่ม ปตท. ร่วมมือภาคเอกชน "40 CEOs + จับมือ รวมใจ พาไทยรอด วิกฤติโควิด 19"

PPP Plastics