เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย

สื่อมัลติมีเดีย

คุณธรรมทำโคกหนองนา โดยพระครูสุขุมวรรโณ

บทเรียนความสำเร็จโคกหนองนา โดย นางสาวประทุมพร อันสนั่น

บทเรียนความสำเร็จโคกหนองนา โดย แสวง ศรีธรรมบุตร

โคกหนองนา คืออนาคตของชาติ โดย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

คุณธรรมทำโคกหนองนา โดยพระครูสุขุมวรรโณ

บทเรียนความสำเร็จโคกหนองนา โดย นางสาวประทุมพร อันสนั่น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลคลองนิยมยาตรา (รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตตรวจราชการที่ 2)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย

ผ้าลายขอพระราชทาน

สัมภาษณ์ท่าน อพช. และ ดร.วันดี ในโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย

Zero Hunger - โรงเพาะเห็ดเพราะชุมชน