เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สื่อมัลติมีเดีย

กลุ่ม ปตท. ร่วมมือภาคเอกชน "40 CEOs + จับมือ รวมใจ พาไทยรอด วิกฤติโควิด 19"

หน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End to End) กลุ่ม ปตท.

บ้านดาวอาสา

ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุวัดมาชลูด

บ้านสุขประชา การเคหะแห่งชาติ

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การเคหะแห่งชาติ

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของการเคหะแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน