เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

สื่อมัลติมีเดีย

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยกระทรวงวัฒนธรรม

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

โครงการยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน