การประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูง
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF 2023)

การประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF 2023) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council: ECOSOC) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีที่สหประชาชาติจัดขึ้นเพื่อติดตามและทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยในปีนี้มีหัวข้อหลักในการประชุม คือ การเร่งรัดการฟื้นตัวภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 อย่างเต็มรูปแบบ (Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels)

 

ในการประชุม HLPF 2023 นี้ จะมีการหารือเชิงลึกเกี่ยวกับ SDGs ใน 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่ SDG 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล SDG 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ SDG 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงยังเป็นเวทีในการระดับสมองจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ แต่ยังเป็นคนกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้พิการ เพศทางเลือก ชนกลุ่มน้อย ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน ในการกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน SDGs ตลอดจนเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Summit) ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2566 นี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)​ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม HLFP 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานสถานะขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย