เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล

สื่อมัลติมีเดีย

การประปานครหลวงสู่ความยั่งยืน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

พัฒนาระบบกรองน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลบ้านฉาง

โซล่าเซลล์ ตะบันน้ำ พลังงานสีขาว

SDG เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล คืออะไร?

การขับเคลื่อนองค์การจัดการน้ำเสียสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน