การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านข้อมูลและตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย

คลิกที่ Banner นี้เพื่อ Download เอกสารประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โทร. 02-280-4085 ต่อ 4535 (จิดาภา) และ 4579 (พิชชาภา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chidabha@nesdc.go.th และ pitchapa@nesdc.go.th