You are currently viewing Thailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

          ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2032 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ประจำปี  2564 ต่อที่ประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum: HLPF) ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ 

          การรายงาน VNR ครั้งนี้ เป็นการรายงานอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ภายหลักการรายงานต่อที่ประชุม HLPF ในครั้งแรกเมื่อปี 2017 (Thailand’s VNR 2017) โดยในครั้งนี้ไทยได้เน้นย้ำว่า ทั่วโลกต้องระดมความคิดเพื่อหาทางรับมือกับความเหลื่อมล้ำซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นสืบเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัล โดยได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ความสมดุลของทุกสิ่ง ไม่เฉพาะแต่ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงการกระจายรายได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม และความปลอดภัยสำหรับทุกคน ซึ่งไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของไทยมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันในรูปแบบของโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) 

          ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานฯ ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เยาวชน อาสาสมัคร และภาคนิติบัญญัติ ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วนระหว่างทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs และการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยต่อไป

          สามารถอ่านรายงาน VNR ประจำปี 2564 ของไทย ได้ที่นี่ (Download Thailand’s VNR 2021
ข่าวสารเกี่ยวกับรายงาน VNR ประจำปี 2564 จากกระทรวงการต่างประเทศ
รายละเอียดการประชุม HLPF และการประชุมที่เกี่ยวข้อง