You are currently viewing สศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs: UN DESA) จัดการประชุมระหว่างประเทศ “Customized training to apply the expanded World Economic Forecasting Model to national planning in Thailand” ณ  สศช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในด้านการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม

          การจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ

          สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุมทั้ง 4 วัน ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ฝึกฝนทั้งการใช้งานโปรแกรม Eviews และการใช้แบบจำลอง expanded World Economic Forecasting Model (WEFM-e) ในเบื้องต้น ไปจนถึงการใช้แบบจำลองเพื่อวัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมหารือประเด็นการดำเนินการด้าน macro modelling ในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมและองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้กำหนดนโยบายและบุคลากร ทั้งในด้านการวิเคราะห์และการออกนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาค ทางสังคมและทางสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลอง WEFM-e ได้ที่

https://www.brisdgs.org/reports-modeling-tools/online-training