You are currently viewing การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมและเป็นการประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกกำลังภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

          ในการประชุมฯ ได้มีการหารือกันถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม SDGs โดยผู้แทนภาคเอกชน อาทิ บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด บริษัทบางจากคอร์ปอเรชัน จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัท ปตท. จำกัด องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ได้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อปิดช่องว่างการพัฒนาของไทยเช่น การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยคาร์บอนให้กลายเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 การพัฒนารูปแบบธุรกิจให้บริการพลังงานทางเลือก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          ในการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการในระยะต่อไปจะเป็นการดำเนินการเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ โดยได้กำหนดโจทย์ร่วมกันเพื่อปิดช่องว่างในสิ่งที่ไทยยังเป็นปัญหา และเสริมจุดแข็งในเรื่องที่ไทยดีอยู่แล้วเพื่อให้รัฐและเอกชนร่วมกันสร้างสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยกัน  

***********************

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sdgs.nesdc.go.th

สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

31 มีนาคม 2565