เกี่ยวกับ SDGs
เกี่ยวกับ SDGs
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม

คุณคิดว่า COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ SDGs ด้านไหนมากที่สุด

อุตสาหกรรมสีเขียว: มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน

          ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องไม่ละเลยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ …..

“ธนาคารปูม้า” คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ส่งต่อความยั่งยืนสู่อนาคต

        ปูม้า เป็นทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่ผู้คนนิยมบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ความต้องการบริโภคปูม้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงนำไปสู่การทำประมงที่เพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ประชากรปูม้าไม่สามารถเจริญเติบโตทดแทนได้ทัน จนกลายเป็นการทำประมงที่เกินกำลังผลิตของธรรมชาติ …..

สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์

รวม Highlight ในงาน “ก้าวพอดี 2565: พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” 

บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่าย