การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่

การประชุมหัวข้อไฟล์นำเสนอวีดิทัศน์การบรรยาย
SDG Localizationที่มาและกำหนดการpdf_icon
วันที่ 18 ก.พ.2565
09.00-09.30 น.การกล่าวเปิดการประชุมฯ และบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดย ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้แทน สศช.pdf_iconVDO
09.30-10.30 น.จิ๊กซอว์ความสำเร็จของประเทศไทยที่ยั่งยืน โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิpdf_iconVDO
10.40-11.40 น.เวที 1 การรับมือกับภัยพิบัติด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณสุนิสา สุดรัก ผู้แทน UNDRRpdf_iconVDO
เวที 1 การรับมือกับภัยพิบัติด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณวิสุทธิ์ ตันตินันท์ ผู้แทน UNDP pdf_icon
เวที 1 การรับมือกับภัยพิบัติด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร. มุทริกา พฤกษาพงษ์ ผู้แทน UNDRR pdf_icon
10.40-11.40 น.เวที 2 การลดความยากจนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย คุณสรยา ยศยิ่งยง ผู้แทน สศช.pdf_iconVDO
10.40-11.40 น. เวที 3 การพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดย ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้แทนจาก UNDPpdf_iconVDO
10.40-11.40 น.เวที 4 การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา pdf_iconVDO
11.40-12.00 น.การสรุปภาพรวมการประชุมฯ และการดำเนินการต่อไป โดย ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้แทน สศช.VDO
วันที่ 3 มี.ค.2565
09.30-10.45 น.หลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) กับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย โดย ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้แทน สศช. pdf_iconVDO
10.55-12.05 น.One Plan กับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดย คุณทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยpdf_iconVDO
วันที่ 11 มี.ค.2565
09.30-10.45 น.ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดย ดร.จริญญา สายหยุด ผู้แทน สศช. pdf_iconVDO
10.55-12.05 น.การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดย ดร.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ ผู้แทน UNDPpdf_iconVDO
วันที่ 16 มี.ค.2565
09.30-10.45 น.การขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่จากมุมมองท้องถิ่น โดย นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลาpdf_iconVDO
การขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่จากมุมมองท้องถิ่น โดย นางสาวศิรินันท์ สารมณฐี กรรมการบริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัดpdf_icon
การขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่จากมุมมองท้องถิ่น โดย นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ฉะเชิงเทราpdf_icon
10.45-12.00 น.การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านการส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ โดย ดร.พีรดา ภูมิสวัสดิ์ ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว pdf_iconVDO
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านการส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ โดย คุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธ์ ผู้แทน UNDPpdf_icon
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านการส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ โดย คุณพักตร์วิไล สหุนาฬุ ผู้แทนจากภาคประชาสังคมpdf_icon
12.00-12.10 น.การสรุปภาพรวมการประชุมฯ และการดำเนินการต่อไป pdf_iconVDO